Képzési program neve: Gyakorlatvezető mentorpedagógus
Képzési azonosító szám: U789/45/666.

A képzés program célja: A program kiemelt célja a gyakornokok gyakorlati tevékenységének megszervezése, megvalósítása, a mentorálási feladatok rendszerbe foglalása, a gyakornokok felkészítése a gyakorlati pedagógiai munkára, a teljes értékű nevelési feladatok ellátására. A továbbképzés célja, hogy a programban résztvevőket felkészítse a mentori feladatok elvégzésére. A gyakornokokkal dolgozó pedagógusok munkájának segítése a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének, felnőttképzési kompetenciáinak kialakítása, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésének, a mentorálás módszertanának elsajátítása, gyakorlása. A képzés kiemelt célja, hogy a meglévő pedagógiai kompetenciákra építve fejlessze a pedagógus mentorálási attitűdjét, koncepcionális gyakorlati paradigmáit. A továbbképzésen résztvevők ismerjék a mentorálás teljes folyamatát, annak módszereit és az ahhoz kapcsolódó eszközöket, pedagógiai helyzeteket és szituációkat.
A tematikai egységek tartalmának és a hozzájuk tartozó módszerek és munkaformák:
A továbbképzés négy főbb témát ölel fel:
– Bevezetés a mentorképzés pedagógiájába
– A mentorálás elmélete és módszerei
– Szaktudományi és szakmódszertani ismeretek
– Szakmaspecifikus gyakorlat
Ezek a tématerületek teljesen lefedik a mentorálási folyamatot. Az egységek közt vannak olyan témák, amelyek elmélet igényűek – ezeket kooperatív módon kerülnek feldolgozásra, de a képzés nagyobb hányada a gyakorlatra fókuszál. Ezeket a gyakorlati foglalkozásokat feladatkártyákkal, szituációs helyzetgyakorlatokkal dolgozzák fel.
A továbbképzés specialitása: A továbbképzés specialitása, hogy a meglévő kompetenciákra épít, így kimondottan csak azon ismereteket dolgozza fel, amely a mentoráláshoz kapcsolódik.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje:  Pedagógus szakvizsgára épülő, szakirányú szakmódszertani képzés. (Pedagógus szakvizsga specializáció, kompetencia alapú képzés)

Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Bármely területen megszerzett pedagógus szakvizsga, valamint legalább 5 éves szakmai pedagógiai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
– Bevezetés a mentorképzés pedagógiájába
– A mentorálás elmélete és módszerei
– Szaktudományi és szakmódszertani ismeretek
– Szakmaspecifikus gyakorlat

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.