Képzési program neve: Gyógypedagógiai specializáció óvodapedagógusoknak/tanítóknak/tanároknak
Képzési azonosító szám: 0456-23-01/2020

A képzés program célja: Gyógypedagógiai alapkompetenciák kialakítása az óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár alapvégzettséggel rendelkező résztvevőkben, lolyan speciális ismeretek kialakítása, amelyek révén óvodai csoportban, vagy osztály közösségben segíthetők, támogathatók a speciális fejlesztésre szoruló gyermekek egyéni fejlődése.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe) A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
A gyógypedagógia elméleti alapjai, a gyógypedagógia területei, a fejlesztő terápiák és azok sajátosságaik. A fogyatékosságtudomány alapjai, a gyógypedagógiai ellátási területek és intézményrendszere. A csoportos fejlesztési terápiák elmélete és gyakorlata. A csoportos fejlesztés szakmódszertana. Az óvodai csoportban vagy osztály közösségben előforduló fejlesztő terápiák és fejlesztő eszközök. A gyógypedagógia és az óvodapedagógia kapcsolódási felületei. Gyógypedagógiai kompetenciák és azok felhasználása a tanulás-tanításban.

Felhasználási területek: A szakmódszertani végzettséggel igazolt kompetenciák birtokában csoportos vagy közösségi célú gyógypedagógiai fejlesztési pedagógiával összefüggő feladatok elvégezhetők óvodai csoportokban, iskolai osztályközösségekben a mindennapi pedagógiai tevékenység során, ezzel is hozzájárulva az adott köznevelési intézmény pedagógiai programjában rögzített pedagógiai célok eléréséhez. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A képzés teljes díja: 175.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.