Képzési program neve: Köznevelési és családjogi szakmódszertanos pedagógus
Képzési azonosító szám: TI-656-234-11

A képzés program célja: A pályázati program kiemelt célja, hogy a programban résztvevő pedagógus képessé váljon a köznevelési rendszer átfogó és komplex megismerésére. A program célja, hogy elmélyítse a pedagógus szakvizsga megszerzésével kialakított szakmai és jogi kompetenciákat. Olyan képességek kialakítása, amely felkészíti a szakvizsgázott pedagógust a köznevelés területén tapasztalható változásokra. A programban résztvevő képessé válik a köznevelési jog szakszerű értelmezésére és alkalmazására. A családjog területén aktuális ismereteket szereznek. A program további kiemelt célja, hogy a köznevelési rendszer fenntartói oldalát is megismerje a résztvevő, a működtetéshez kapcsolódó szakmai és jogi ismeretekre is szert tegyen. Módszertani kompetenciák kialakítása a nevelés területéhez kapcsolódó valamennyi jog terület értelmezésére és gyakorlati alkalmazására. A köznevelési ellenőrzési terület megismerése és módszertani megvalósítása.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Pedagógus szakvizsgára épülő program. (Pedagógus szakvizsga specializáció, kompetencia alapú képzés.)
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Bármely területen megszerzett pedagógus szakvizsga, valamint legalább 5 éves szakmai pedagógiai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe), A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
Közigazgatási jogi ismeretek
Családjog
Munkajogi alapismeretek
Gyámügyi eljárások és a gyermekvédelem jogi szabályozása
Közalkalmazottak jogállása
Általános jogi módszertani ismeretek (határozathozatal, fellebbezés, jegyzőkönyv)
Adatkezelés a köznevelésben (KIR)
Tanügy-igazgatási jog
Intézményi dokumentumok és belső szakmai ellenőrzés
Emberi erőforrás menedzsment
Jogi szaknyelv és kommunikáció
Jog értelmezési kompetenciák fejlesztése
Tervezési módszertanok a köznevelés területén
A szociális területet érintő jogszabályok rendszere
Kisebbségi jogok és a fogyatékossághoz kapcsolódó jogi és módszertani szabályozók
Egyéni és hatósági szakértések rendszere és módszertana

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.