A program neve: Köznevelési és családjogi szakmódszertanos pedagógus
Azonosító szám: TI-656-234-11

A program kidolgozója: Budapesti Távoktatási Intézet
A program jogosultja: Budapesti Távoktatási Intézet
Programba kerülés: felvételi eljárás
Programorientáció: Kompetenciafejlesztés (kompetencia alapú program)

A  program célja: A pályázati program kiemelt célja, hogy a programban résztvevő pedagógus képessé váljon a köznevelési rendszer átfogó és komplex megismerésére. A program célja, hogy elmélyítse a pedagógus szakvizsga megszerzésével kialakított szakmai és jogi kompetenciákat. Olyan képességek kialakítása, amely felkészíti a szakvizsgázott pedagógust a köznevelés területén tapasztalható változásokra. A programban résztvevő képessé válik a köznevelési jog szakszerű értelmezésére és alkalmazására. A családjog területén aktuális ismereteket szereznek. A program további kiemelt célja, hogy a köznevelési rendszer fenntartói oldalát is megismerje a résztvevő, a működtetéshez kapcsolódó szakmai és jogi ismeretekre is szert tegyen. Módszertani kompetenciák kialakítása a nevelés területéhez kapcsolódó valamennyi jog terület értelmezésére és gyakorlati alkalmazására. A köznevelési ellenőrzési terület megismerése és módszertani megvalósítása.

A program típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetenciafejlesztás. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A program szintje: Pedagógus szakvizsgára épülő program. (Pedagógus szakvizsga specializáció, kompetenciafejlesztés.)
Félévek száma: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Bármely területen megszerzett pedagógus szakvizsga, valamint legalább 5 éves szakmai pedagógiai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra. A szakmai gyakorlat a program azon része, amely lehetőséget nyújt, hogy a hallgató a Budapesti Távoktatási Intézetben megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva, a tanulmányoknak megfelelő munkahelyen és munkakörben részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában és tudását a gyakorlatban is kamatoztassa. A szakmai gyakorlat minősítése beleszámít a záróvizsgába, a program végső, záró értékelésébe.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe), A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: Vizsgadolgozat értékelése, a vizsgadolgozat megvédése, valamint a szakmai gyakorlat minősítése.

Kompetencia tartalmak:
Közigazgatási jogi ismeretek
Családjog
Munkajogi alapismeretek
Gyámügyi eljárások és a gyermekvédelem jogi szabályozása
Közalkalmazottak jogállása
Általános jogi módszertani ismeretek (határozathozatal, fellebbezés, jegyzőkönyv)
Adatkezelés a köznevelésben (KIR)
Tanügy-igazgatási jog
Intézményi dokumentumok és belső szakmai ellenőrzés
Emberi erőforrás menedzsment
Jogi szaknyelv és kommunikáció
Jog értelmezési kompetenciák fejlesztése
Tervezési módszertanok a köznevelés területén
A szociális területet érintő jogszabályok rendszere
Kisebbségi jogok és a fogyatékossághoz kapcsolódó jogi és módszertani szabályozók
Egyéni és hatósági szakértések rendszere és módszertana

A program teljes díja: 155.000 Ft. / félév
Kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az intézmény általános kompetenciafejlesztő szakmai, tudományos távoktatás programok szervezésével és megvalósításával foglalkozik, így az intézmény szakmai tevékenysége nem tartozik a Felsőoktatási, Felnőttképzési, valamint a Szakképzési jogszabályok hatálya alá. Az egyes szakmai programok az általános és az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá tartoznak.