A program neve: Motiváló és innovatív köznevelési vezető (közoktatási vezető pedagógus szakvizsgára épülve)
Azonosító szám: K0023/02/2022.

A program kidolgozója: Budapesti Távoktatási Intézet
A program jogosultja: Budapesti Távoktatási Intézet
Programba kerülés: felvételi eljárás
Programorientáció: Kompetenciafejlesztés (kompetencia alapú program)

A program célja: A program kiemelt célja, hogy a programban résztvevő szakvizsgázott pedagógus ismerje meg a motiváló vezetési módszereket, tudja motiválni saját munkatársait a köznevelési intézményben. Képessé váljon a folyamatos vezetői megújulásra, innovatív gondolkodásával segítse a köznevelési intézményben folyó pedagógiai munkát. Képessé váljon megfelelő munkahelyi légkör kialakítására, kiegyensúlyozott és értékteremtő kollektíva megalkotására és vezetésére. Feladatait motiváló módon tudja delegálni, ezáltal hatékonyabbá tenni vezetői munkáját. Az általa vezetett intézmény pedagógiai munkája innovatív, megújuló és a gyorsan változó pedagógiai kihívásokra gyorsan reagálni tudó legyen. Megfelelő kapcsolatot tudjon kialakítani a fenntartóval, valamint hatóságokkal, partnerekkel. Újabb vezetői ötletekkel tudja motiválni munkatársait és az intézményi közösséget. Megfelelően tudja jutalmazni és értékelni munkatársait, képessé váljon az intézmény folyamatos megújítására. Megfelelően tudja motiválni a szülői közösséget a közös pedagógiai munka tekintetében.

A program típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetenciafejlesztés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A program szintje:  Pedagógus szakvizsgára épülő, szakirányú szakmódszertani képzés. (Pedagógus szakvizsga specializáció, kompetencia alapú képzés)

Félévek száma: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, valamint legalább 5 éves szakmai pedagógiai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra. A szakmai gyakorlat a program azon része, amely lehetőséget nyújt, hogy a hallgató a Budapesti Távoktatási Intézetben megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva, a tanulmányoknak megfelelő munkahelyen és munkakörben részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában és tudását a gyakorlatban is kamatoztassa. A szakmai gyakorlat minősítése beleszámít a záróvizsgába, a program végső, záró értékelésébe.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: Vizsgadolgozat értékelése, a vizsgadolgozat megvédése, valamint a szakmai gyakorlat minősítése.

Kompetencia tartalmak:
– A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör megteremtése és fenntartása
– Az új pedagógiai módszerek elmélete és gyakorlata
– A motiváló vezetés elmélete és gyakorlata
– A motiválás szakmódszertana
– Motivációs lehetőségek a köznevelési intézményekben
– A folyamatos ellenőrzés, értékelés, hibajavítás és korrekció
– Az innováció fogalma és gyakorlata a pedagógiában
– Az innovatív vezetői szemlélet
– A megújulás módszertani lehetőségei
– Az innováció lehetséges területei a köznevelési intézményekben
– A munkatársak motiválása
– A szülői közösség motiválása
– A megújulás lehetőségei a szervezeti struktúrában
– A hatékony vezetői szemlélet
– Vezetői kompetenciák önfejlesztése
– Kapcsolattartás a fenntartóval, hatóságokkal és a partnerekkel

A program teljes díja: 175.000 Ft. / félév
Kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az intézmény általános kompetenciafejlesztő szakmai, tudományos távoktatás programok szervezésével és megvalósításával foglalkozik, így az intézmény szakmai tevékenysége nem tartozik a Felsőoktatási, Felnőttképzési, valamint a Szakképzési jogszabályok hatálya alá. Az egyes szakmai programok az általános és az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá tartoznak.