A program neve: Szakképzési vezető – szakképzési intézményvezető specializáció
Azonosító szám: T.012 – 456/2021.

A program kidolgozója: Budapesti Távoktatási Intézet
A program jogosultja: Budapesti Távoktatási Intézet
Programba kerülés: felvételi eljárás
Programorientáció: Kompetenciafejlesztés (kompetencia alapú program)

A program a “2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről” valamint a “12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról” jogszabályok tartalmi kompetenciái szerint valósul meg.
A program megfelel a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, 127. §. b) bekezdésében előírt 120 órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzési követelménynek.

A program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– a szakképzési rendszer sajátosságait,
– a szakképzéshez kapcsolódó jogszabályokat,
– a vezetői feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket,
– a szakképzési intézmények működését és működtetését,
– a szakképzési intézmények vezetőinek feladatait, jogait, kötelességeit,
– a szakképzési intézmények tanügyszervezési, vizsgáztatási és adminisztrációs feladatait.
A program típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetenciafejlesztés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A program szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Félévek száma: 2 félév (120 óra)
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra. A szakmai gyakorlat a program azon része, amely lehetőséget nyújt, hogy a hallgató a Budapesti Távoktatási Intézetben megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva, a tanulmányoknak megfelelő munkahelyen és munkakörben részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában és tudását a gyakorlatban is kamatoztassa. A szakmai gyakorlat minősítése beleszámít a záróvizsgába, a program végső, záró értékelésébe.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe)
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: Vizsgadolgozat értékelése, a vizsgadolgozat megvédése, valamint a szakmai gyakorlat minősítése.

Kompetencia tartalmak:
– Szakképzéshez kapcsolódó tanügyigazgatás,
– Jogszabályismeret a szakképzés vonatkozásában,
– Szakképzési intézmények típusai, feladatai,
– A szakképzési intézmények működése,
– A szakképzési intézmények működtetése,
– A szakképzési intézmények adminisztrációs feladatai,
– Az intézményvezető szakmai és gyakorlati kompetenciái,
– Beszámolási kötelezettség és adatszolgáltatás,
– Intézményfinanszírozás és gazdálkodási ismeretek,
– Intézményfejlesztés,
– Munkáltatói jogok alkalmazása,
– Operatív vezetői feladatok a szakképzésben,
– Gyakorlatok szervezése és irányítása,
– Szakmai vizsgáztatás

Felhasználási területek: Szakképzési vezetői feladatok területe. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A program teljes díja: 245.000 Ft. / félév
Kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az intézmény általános kompetenciafejlesztő szakmai, tudományos távoktatás programok szervezésével és megvalósításával foglalkozik, így az intézmény szakmai tevékenysége nem tartozik a Felsőoktatási, Felnőttképzési, valamint a Szakképzési jogszabályok hatálya alá. Az egyes szakmai programok az általános és az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá tartoznak.